Kancelaria zajmuje się obsługą prawną konsumentów oraz przedsiębiorców

Adwokat Przemysław Bochyński Legnica

Jesteśmy w stanie pomóc w następujących dziedzinach prawa

Prawo cywilne, w tym spadkowe

W ramach prawa cywilnego zajmujemy się wszelkimi przejawami stosunków cywilnych, w jakich uczestniczy przeciętny konsument, czy przedsiębiorca. Piszemy umowy, opinie, reprezentujemy w sądzie, czy w czasie negocjacji. Do szczególnych Naszych zainteresowań należą: odszkodowania, ochrona własności, służebność przesyłu, czyny niedozwolone, ochrona dóbr osobistych, dochodzenie należności oraz nienależyte wykonanie umów i roszczenia z tym związane. Prawo spadkowe w naszym wykonaniu to pomoc w sporządzeniu testamentu, jego unieważnieniu, stwierdzeniu dziedziczenia, podziale spadku, czy roszczenie o zachowek.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

W czasie spraw rodzinnych i opiekuńczych reprezentujemy Klienta o alimenty, władzę rodzicielską, ustalenie kontaktów z dzieckiem, opiekę nad nim, rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, podział majątku małżonków.

Odszkodowania

Wszelkiego rodzaju sprawy odszkodowawcze, osobowe i rzeczowe.

Prawo karne, w tym prawo karne skarbowe

W czasie spraw karnych reprezentujemy pokrzywdzonego w śledztwie, w czasie rozprawy sądowej, jak i bronimy osoby podejrzanej i oskarżonego. Sporządzamy zażalenia na decyzje o odmowie wszczęcia, czy umorzenia postępowania, jak i apelacje od wyroków sądowych. Reprezentujemy również osoby, które mogą stać się dopiero w przyszłości podejrzanymi. Uczestniczymy w postępowaniu karnym wykonawczym w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie, ułaskawienie, podjęcie sprawy, etc.

Prawo administracyjne

W czasie spraw administracyjnych reprezentujemy Klienta składając wnioski, pisma oraz odwołując się od niekorzystnych dla niego decyzji. Jeśli zajdzie taka potrzeba składamy skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Do szeroko rozumianego prawa administracyjnego jakim się zajmujemy zaliczany: prawo budowlane, wnioski o pozwolenia, koncesje, prawo dotyczące cudzoziemców, prawo administracyjne gospodarcze, hazardowe, meldunkowe, uchylanie kar administracyjnych i inne.

Prawo ubezpieczeniowe

Prawo ubezpieczeń to przede wszystkim roszczenia z umów o ubezpieczeniu majątkowym i osobowym, ale i ubezpieczenia społeczne, czyli prawo do świadczeń oraz ustalanie niezdolności do pracy, prawa do renty.

Prawo handlowe

W zakresie prawa handlowego przygotujemy każdą umowę spółki, przekształcimy spółkę w inną, czy jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę, przygotujemy dokumenty korporacyjne, podpowiemy jakie kroki podejmować, aby przyszłość przedsiębiorstwa i osób nim zarządzających była spokojna. Przygotujemy lub przeanalizujemy wszelką umowę w celu uniknięcia jakichkolwiek zagrożeń prawnych. Będziemy na bieżąco doradzać, a jeśli zajdzie taka potrzeba przeprowadzimy proces likwidacji lub upadłości spółki.

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Dbając o twoje prawa autorskie przygotujemy umowę, która będzie je chronić lub przeanalizujemy ją w takim kierunku. Możemy uczestniczyć aktywnie w negocjacjach będących przedmiotem wykonania utworu artystycznego, komputerowego, czy innego. Będziemy reprezentować cię w sporze o zapłatę należnego wynagrodzenia, czy odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania utworu i poniesionych z tego powodu strat, czy ustalenia, że nie spełnia on omówionych cech.

Prawo własności przemysłowej

Reprezentowanie twoich interesów w prawie własności przemysłowej to zgłaszanie patentów, wzorów użytkowych, etc., ale i reprezentacja w sporze z inną osobą o prawo własności przemysłowej i roszczenia z tym związane.

Prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Walka z nieuczciwą konkurencją zmierza do wykazanie, że czyjeś zachowanie wypełnia cechy opisane w odpowiednich aktach prawnych. W tym celu będziemy reprezentować Klienta przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub sądem. Po takim ustaleniu będziemy działać w interesie Klienta, aby doszło do rekompensaty moralnej poprzez, np. przeprosiny, zapłatę zadośćuczynienia, czy odszkodowania.

Prawo zamówień publicznych

Kancelaria doradza w czasie procedur przetargowych, analizuje specyfikację zamówień oraz sporządza protesty i prowadzi postępowania odwoławcze. Doradza również jak samodzielnie przeprowadzić postępowanie przetargowe.

Prawo przewozowe

Na kanwie prawa przewozowego, lotniczego i pocztowego kancelaria ustala, czy doszło do należytego wykonania usługi przez przewoźnika, a jeśli tak to jakie roszczenia przysługują poszkodowanemu reprezentując go następnie w celu naprawienia doznanej szkody. Przedmiotem zainteresowania kancelarii są sprawy przewozów krajowych i międzynarodowych.

Prawo dot. stowarzyszeń, fundacji oraz spółdzielni socjalnych

Kancelaria pomaga w zakładaniu i bieżącym działaniu organizacji, tzw. III sektora. Polega to na doradztwie prawnym, przygotowaniu wszelkiego rodzaju dokumentów i umów, poczynając od umów o pracę, umów cywilnoprawnych, o wolontariat, a kończąc na rozwiązaniach prawnych obniżających koszty działalności organizacji pozarządowej.

Prawo dot. branży funeralnej

Kancelaria doradza zakładom pogrzebowym oraz krematoriom. Jako jedna z niewielu posiada wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Doradztwo oraz działania dotyczącą wszelkich aspektów działalności biznesowej.

Kancelaria z Legnicy zajmuje się obsługą prawną konsumentów oraz przedsiębiorców, w tym:

 

  1. opracowywaniem pism, umów oraz aktów wewnętrznych – uchwał, regulaminów, instrukcji, etc.
  2. prowadzeniem spraw sądowych oraz egzekucyjnych
  3. występowaniem w postępowaniu administracyjnym oraz przed sądem administracyjnym
  4. inicjowaniem i uczestnictwem w procesie karnym poprzez składanie zawiadomień o popełnionym przestępstwie, występowaniem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego oraz obroną w procesach karanych – w tym karnoskarbowym
  5. sporządzaniem opinii prawnych
  6. bieżącym doradztwem prawnym
  7. udziałem w negocjacjach z partnerami handlowymi
  8. optymalizacją zagrożeń związanych z obrotem prawnym, w tym początkowym audyt dokumentów prawnych przedsiębiorstwa
  9. przekształceniem formy prawnej przedsiębiorstwa
  10. pomocą przy zakładaniu, przekształcaniu, łączeniu i podziale spółek prawa handlowego

Adwokat Przemysław Bochyński – Legnica

zapraszam

Adwokat Przemysław Bochyński

NOTA BIOGRAFICZNA

Adwokat Przemysław Bochyński jest założycielem Kancelarii i kieruje jej pracami. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych jako obrońca lub pełnomocnik pokrzywdzonego, jak również pełnomocnik w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Występuje również w sprawach z dziedziny prawa rodzinnego, administracyjnego, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych i majątkowych. Obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

Adwokat Przemysław Bochyński jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Na studiach, jako specjalizację wybrał prawo handlowe gdzie w 2002 r. pod kierownictwem prof. dr hab. Józefa Frąckowiaka sędziego Sądu Najwyższego w Warszawie napisał i obronił pracę magisterską o „Zbywaniu obligacji na giełdzie papierów wartościowych”.

Po ukończeniu studiów prawniczych podjął aplikację prokuratorską zakończoną wynikiem bardzo dobrym. Następnie pełnił obowiązki prokuratora prokuratury rejonowej. W 2011 r. po pozytywnym zaopiniowaniu przez kolegialny organ samorządu adwokackiego został wpisany na listę adwokatów. Od 2011 r. Przemysław Bochyński czynnie wykonuje zawód adwokata. W tym czasie uczestniczył w setkach postępowań praktycznie z każdej dyscypliny prawa broniąc interesów osób fizycznych, jak i przedsiębiorców.

W okresie pracy zawodowej Przemysław Bochyński napisał szereg artykułów o tematyce prawnej publikowanych chociażby na łamach dziennika Rzeczpospolita.

Poza pracą zawodową Przemysław Bochyński angażuje się społecznie będąc fundatorem Fundacji Futurama z siedzibą w Legnicy. W ramach tej działalności świadczy usługi prawne na rzecz społeczności lokalnej i podmiotów III sektora.

W pracy Przemysław Bochyński stawia na pełną szczerość z Klientem, zaufanie, zaangażowanie i systematyczne dążenie do celu.

Pasją Przemysława Bochyńskiego są wspinaczka wysokogórska, taternictwo, alpinizm, wspinanie lodowe, narciarstwo, jazda motocyklem i gra na perkusji.

 

Współpracuj z dobrym adwokatem! Zapraszamy do kontaktu!

 

Kancelaria Bochyński Legnica - dobry adwokat

Zapraszamy do Kancelarii Adwokackiej – Legnica

od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 17

 

(po uprzednim umówieniu telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail)

Istnieje możliwość spotkania w innym dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.

Kancelaria Adwokacka Przemysław Bochyński
Plac Wolności 4, budynek C lokal 108
59-220 Legnica

JAK DO NAS DOJECHAĆ

Pozostańmy w kontakcie

7 + 11 =

Kancelaria Adwokacka
Przemysław Bochyński

ul. Czesława Miłosza 15
59-220 Legnica

Tel: + 48 606 655 499

e-mail: przemyslaw@adwokatbochynski.pl

NIP: 691-203-14-24

nr rachunku bankowego:
71 2530 0008 2043 1171 4963 0001